Home    Missie    Zalen    Info & Reservatie    Activiteiten    Contact
 
rustenhove


Info en reservatie » Huishoudreglement

Huishoudreglement


Snelmenu

  1. Algemeen
  2. Optie en reservering
  3. Ingebruikname
  4. Gebruik van accomodatie
  5. Einde van het gebruik
  6. Bijlagen

 

Download volledig reglement

 

 

1. Algemeen.

1.1. Het Ontmoetingscentrum Rustenhove is gelegen in de Wantestraat 151, 8310 Assebroek.

1.2. Het gebruik van de lokalen kan door het bestuur geweigerd worden aan groepen of individuele personen die niet beantwoorden aan de geest van de opdrachtverklaring van de vzw O.C. Rustenhove of voor activiteiten waarvan het bestuur vermoedt dat ze het harmonieus samenleven met de buurtbewoners kunnen verstoren.

1.3. Wagens kunnen geparkeerd worden in de omliggende straten of op de parking van het ontmoetingscentrum; dit laatste kan enkel achter de huizen van de Vrijheidsstraat 1B en 1C.

Op het terras mogen geen wagens geparkeerd worden.

Fietsen kunnen gestald worden op het terras. Plaats geen fietsen in het centrum.

 

 

2. Optie en reservering

2.1. De aanvrager neemt een optie op het gebruik van de gewenste accommodatie en materiaal door een gebruiksovereenkomst van de vzw O.C. Rustenhove te ontvangen. Deze bevat een opsomming van de gebruiksprijzen van de gewenste accommodatie, het materiaal en de waarborg.

De nodige informatie betreffende betaling van voorschot en waarborg is in de gebruiksovereenkomst vermeld. Rekeningnummer: Belfiusbank: IBAN: BE31 7785 9812 1455; BIC GKCC BE BB

2.2. Bij opzegging moet de centrumcoördinator (zie 2.1. info & reservatie) zo vlug mogelijk verwittigd worden. Indien dit minimum 3 maanden voor de ingebruikname gebeurt, worden de betaalde bedragen teruggestort.

In de andere gevallen wordt alleen de waarborg terugbetaald.

2.3. Het is mogelijk dat meerdere groepen op het zelfde moment gebruik maken van de accommodaties. Een gedeelte van de infrastructuur (keuken, toiletten, bar, …) zal dan gemeenschappelijk moeten gebruikt worden. Er zal hierover voorafgaand overleg zijn met de verschillende partijen. Dit is in overeenstemming met de intentie van het O.C. Rustenhove een centrum te zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

 

 

3. Ingebruikname.

3.1. Bij het begin van de ingebruikname (zoals vermeld op de gebruiksovereenkomst) krijgt de gebruiker de sleutels. De gebruiker brengt het document mee waarop hij/zij de gasmeterstand bij begin en einde van het gebruik én het drankverbruik noteert. Hierop moet ook vastgestelde schade of mankementen voor of na het gebruik worden vermeld. Dit document dient als basis voor de verdere afrekening en dient ter plaatse worden achtergelaten.

3.2. Indien problemen kan men beroep doen op de zaalverantwoordelijke van die dag.

 

 

4. Gebruik van de accommodatie.

4.1. De gebruiker zal de lokalen en het meubilair als een goede huisvader behandelen.
Duimspijkers, kleefband en andere hechtingsmiddelen zullen alleen op de daartoe voorziene plaatsen gebruikt worden.
In geen geval worden affiches, vuurschalen e.d.m. geplaatst op of tegen de eigendommen van de buren; dit kan enkel op het terras.
Speciale vragen kunnen in overleg met de zaalverantwoordelijke of centrumcooördinator opgelost worden.

4.2. Tegen mogelijke schade aan de beschikbare accommodatie, derden of aanwezigen moet de verantwoordelijke gebruiker zelf verzekerd zijn. De vzw O.C. Rustenhove is ook niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die de gebruikers lijden tijdens de uitvoering van het gebruikscontract.

4.3. Het is verboden kinderen te laten spelen op het podium in de podiumzaal, in de bergruimten en op de parking. Laat voor de veiligheid de kinderen ook niet onbewaakt buiten spelen op het terras.

4.4. Bij de opstelling van de zaal zal de gebruiker rekening houden met de brandveiligheid.

In het bijzonder zullen de uitgangen en de nooduitgangen niet gesloten zijn, vrij zijn van obstakels en gemakkelijk toegankelijk blijven (zie bijlage 1 brandveiligheid).

4.5. Wees zuinig met energie. Volg bij het verlaten van de zalen de instructies op betreffende het gebruik van de thermostaten en energieverbruikende apparatuur. Het gasverbruik, o.a. voor de verwarming, wordt afzonderlijk aangerekend.

4.6. Vermijd geluidshinder, houd de buitendeuren dicht en maak geen lawaai buiten bij het verlaten van de zaal. Houd rekening met het politiereglement voor wat betreft het spelen van elektronisch versterkte muziek. (zie bijlage 2: gebruik van elektronisch muziek).

4.7. Enkel de bieren en frisdranken, die in het centrum ter beschikking zijn, mogen worden geschonken. Voor wijnen en likeuren kan bij de reservering van de zaal een uitzondering worden toegestaan en wordt een schenkrecht van 1 € per persoon gevraagd. Speciale bieren of tapbieren kunnen bij de reservering aangevraagd worden.

4.8. In het volledige centrum geldt een rookverbod. Het gebruik van drugs is verboden; als organisator is men ook strafbaar om druggebruik oogluikend toe te laten.

4.9. De verantwoordelijken van het O.C. Rustenhove hebben gedurende de gebruiksperiode het recht om het centrum te betreden en de naleving van het huishoudelijk reglement te verifiëren. Bij ernstige tekortkoming zal het gebruik met onmiddellijke ingang worden stopgezet.

4.10. Detailbeschrijving van de inrichting van verschillende lokalen, beschikbaar materiaal en de te volgen procedures bij brand zijn voorhanden en aangebracht in de verschillende ruimtes.

 

 

5. Einde van het gebruik.

5.1. Alle gebruikte accommodatie en materiaal dienen in hun oorspronkelijke staat te worden achtergelaten.

Het reinigen omvat:

- Glazen, bestek, koffiemachines e.d.m. reinigen en op hun oorspronkelijke plaats terugzetten
- Tafels en stoelen moeten, gereinigd indien nodig, volgens plan teruggezet worden.
- Alle eigen afval (flessen, papier, dozen, …) en ander meegebracht materiaal wordt terug meegenomen (breng dus afval- en PMD zakken mee).
- De vloeren (lokalen, keukens, toiletten..) worden geveegd en zo nodig gedweild. Wanneer u dit niet zelf doet (of wenst te doen) zal een bedrag van € 45 aangerekend worden voor poetsen van de koepelzaal, bar en cafetaria of € 60 wanneer ook de podiumzaal gebruikt wordt.

5.2. De lijst van het gebruikte materiaal en drank moet naar waarheid worden ingevuld en ondertekend (zie 4.1.) en samen met de ontvangen sleutels aan de zaalverantwoordelijke worden terugbezorgd bij het einde van de overeengekomen gebruiksperiode. Dit wordt met de zaalverantwoordelijke afgesproken.

5.3. De afrekening van het gebruik wordt ten laatste 30 dagen later bezorgd via e-mail of brief.

Indien er teveel betaald was, wordt het saldo tezelfdertijd teruggestort. De resterende schuld moet binnen de 30 dagen op de rekening van de vzw O.C. Rustenhove gestort worden:

rekeningnummer: Belfiusbank: IBAN: BE31 7785 9812 1455; BIC GKCC BE BB

 

 

 

6. Bijlagen.

 

Brandveiligheid

Gebruik van elektronische muziek

Sabam

Muziekinstallatie in het centrum

 

 

 

© OC Rustenhove.be - Disclaimer